Adatkezelési tájékoztató

 

 

A Paks-Press Hírügynökség kiadásai tartalmának szerzői joga a Paks-Press Hírügynökséget illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A másodközlésnek és az idézésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv., a Büntető törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak.

A Paks-Press Hírügynökség engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

A kiadás eredeti tartalma, csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

Nem kell engedély az idézéshez. Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) engedély kell.

A Közös Etikai Alapelvek az újságírókkal szemben megállapítható etikai követelményeket így fogalmazza meg: „11.§. b) Tilos a plágium! Plágium nemcsak mások műveinek részben vagy egészben saját név alatti átvétele, hanem az is, ha mások által felderített eseményekkel, jelenségekkel úgy foglalkozik valaki, hogy nem jelöli meg a forrást.”

A Paks-Press kiadásokban található szöveget előzetes engedély nélkül tilos lementeni, és kereskedelmi célra felhasználni.  Tilos a kiadás tartalmát adatbázisba lementeni, kimásolni. +++

 


 

Tájékoztató adatkezelésről

NEW PAKS-PRESS 2011 Kft. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Unió adatvédelmi rendeletén, valamint megbízási szerződésen és meghatalmazáson alapszik.

Az adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően az adatokat kizárólag, az önrendelkezési jog érvényesülésével kapcsolattartási céllal vagy jogos érdek érvényesítése céljából kezeljük. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas (természetes személyazonosító adatok, elérhetőségi adatok, pl. e-mail cím, telefonszám).

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A személyes adatait csak az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja:

2010. évi CLXXXV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról,

2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről,

2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

1990.évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatokról,

133/2007 (VI.13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről.

Az adatok kezelése informatikai háttérrel zárt rendszerben történik, a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk. A vonatkozó jogszabályokban, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatunkban rögzítettek ismerete, betartása minden személyes adatokkal kapcsolatos feladatot végrehajtó munkatársunk kötelezettsége.

Az érintett kérésére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, pontosítását.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken. +++

Share via
Copy link
Powered by Social Snap